How to approach IELTS Writing Task 2

Để đạt được điểm cao cho kỳ thi Viết, bạn cần chú ý những điều sau:I - Nắm được các dạng và cách giải quyết CHUNG và RIÊNG cho từng dạng. Vì sao mình bảo là CHUNG và RIÊNG?CHUNG là vì nhiều dạng hỏi khác nhau nhưng cách tiếp cận lại giống nhau đến >90%. Ví du: Dạng balanced essay...